ข่าวกิจกรรม


สำนักข่าว Financial Facsimile News สัมภาษณ์ online เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

23/04/2021

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ุ ได้ให้สัมภาษณ์ทางออนไลน์ แก่นาย SHIMADA Hajime ประธานและผู้บริหารสำนักข่าว Financial Facsimile News เกี่ยวกับมาตรการการป้องกัน COVID-19 ของไทย ภาวะปัจจุบันและความคาดหวังต่อเศรษฐกิจของไทย รวมทั้งความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดย Financial Facsimile News จะลงบทสัมภาษณ์ดังกล่าวในคอลัมน์ Top Interview ใน website https://www.fn-group.jp/top-interview/ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564

Back to the list