ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมจิตอาสา“หนังสือไทยสู่ใจผู้ถูกคุมขัง”

24/05/2021

       เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาพิเศษพันธุ์ ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมจิตอาสา“หนังสือไทยสู่ใจผู้ถูกคุมขัง” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทีมประเทศไทย วัดอิ่มบุญธัมมาราม วัดปากน้ำญี่ปุ่น วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว และประชาชนทั่วไปในการร่วมบริจาคหนังสือ เช่น หนังสือธรรมะ นวนิยายเรื่องสั้น นิตยสาร หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นพจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทยเพื่อนำไปมอบให้แก่เรือนจำและสถานที่คุมขังในญี่ปุ่นที่มีคนไทยถูกคุมขังอยู่จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1) เรือนจำโทจิกิ (2) เรือนจำฟูจู (3) เรือนจำโคฟุ และ (4) สถานที่คุมขังชิบะ ซึ่งเรือนจำและสถานที่คุมขังเหล่านี้จะนำหนังสือเหล่านี้ไปไว้ในห้องสมุดส่วนกลางเพื่อให้คนไทยและนักโทษอื่น ๆ สามารถหยิบยืมอ่าน อันจะสร้างเสริมความสุขและลดความเครียดในชีวิตประจำวัน และช่วยให้คนไทยสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้สื่อสารกับผู้คุมได้ดียิ่งขึ้น อนึ่ง ทีมจิตอาสาจากหน่วยงานภายใต้ทีมประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวจำนวนประมาณ 30 คน ได้ร่วมกันดำเนินการรวบรวม จัดทำคำแปลชื่อ คัดแยกประเภท จัดทำทะเบียนรายชื่อและบรรจุหนังสือลงในกล่องก่อนทำการส่งมอบให้เรือนจำและสถานที่คุมขังต่อไป
Back to the list