ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดการบรรยายให้คำปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์ ภายใต้โครงการ “แนวทางสร้างความสุข เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น”

06/07/2021

เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบรรยายให้คำปรึกษาสุขภาพจิตออนไลน์ผ่านระบบ Zoomโดยมีนายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์และอดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิตเป็นวิทยากร กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต สามารถหาหนทางในการจัดการกับปัญหาและความเครียดความกังวลที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถตระหนักถึงลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิตที่จะนำไปสู่การใช้ชีวิตที่มีความสมดุลและมีความสุข นายแพทย์ประเวชฯ ได้บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียว นครโอซากา และเมืองฟูกูโอกะจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ภายใต้หัวข้อ“ความสุขในงานและชีวิตท่ามกลางวิกฤตโควิด-19”โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 60 คน
กลุ่มอาสาสมัครคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ)จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ“การช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีความสุข”โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 40 คน
กลุ่มคนไทยและนักเรียนไทยในญี่ปุ่น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ภายใต้หัวข้อ“เอาชนะความเครียดได้อย่างไร” โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 40 คน

นอกจากนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดและมีกำหนดจัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายดังกล่าวให้แก่คนไทยภายใต้หัวข้อ “เอาชนะความเครียดได้อย่างไร”ในห้วงการจัดให้บริการกงสุลสัญจรที่จ. โทจิกิ จ. ไอจิ และ จ. นากาโนะ ในวันที่26 มิถุนายน 7 สิงหาคม และ 11 กันยายน 2564 ตามลำดับ
Back to the list