ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวบรรยายสรุปนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย จัดโดยศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น

20/07/2021

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว บรรยายสรุปในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ Thailand: Build Back Better & Wiser in the Post-COVID-19 Era ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Ambassador Lecture Series จัดโดยศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ ต้อนรับนาย FUJITA Masataka เลขาธิการศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น ซึ่งร่วมกล่าวเปิดในการบรรยายสรุปฯ ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการบรรยายสรุปให้แก่ผู้เข้าร่วมรับฟังมากกว่า 250 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจญี่ปุ่น เอกอัครราชทูตสิงห์ทองฯ กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างไทย - ญี่ปุ่น การดำเนินความร่วมมือที่มีการปรับรูปแบบใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นโยบายล่าสุดด้านเศรษฐกิจทั้งการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในประเทศไทย พร้อมทั้งย้ำความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นระหว่างสองประเทศทั้งในช่วงสถานการณ์ปกติและสถานการณ์พิเศษในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   Tags:   post-COVID-19

Back to the list