ข่าวกิจกรรม


นักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียน Kanto International เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

26/08/2021

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 คน จากโรงเรียนมัธยมปลาย Kanto International และได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในภาพรวมให้นักเรียนด้วย
  โรงเรียนมัธยมปลาย Kanto International มีหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 7 ภาษารวมทั้งภาษาไทยปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 19 คน กำลังศึกษาภาษาไทย
Back to the list