ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตณ กรุงโตเกียวเข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ TSAJ Festival 2021

30/08/2021

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 (TSAJ Festival 2021) ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) ผ่านระบบ Zoom ออนไลน์

งานดังกล่าวมี3กิจกรรมหลักได้แก่(1) กิจกรรมการแข่งขันไอเดียวิชาการในหัวข้อ Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน (2) กิจกรรม Brainstorming Competition เรื่องนโยบายสาธารณะหลังโควิด-19 ซึ่งผู้ชนะในการประกวดกิจกรรมทั้งสองนี้ได้รับรางวัลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมให้การสนับสนุนด้วย และ (3) การจัดบรรยายโดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และการบรรยายโดย ผศ.ดร. มณเฑียร สติมานนท์ ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหัวข้อเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและความเหลื่อมล้ำ 
Back to the list