ข่าวกิจกรรม


การประชุมหารือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว กับคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ)

21/09/2021

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต นางสายศานติ์ นางาสึกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการศึกษา)นายร่มเดชพิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางปัทมาวดี เอื้ออารีย์จิต ที่ปรึกษา ฝ่ายกงสุล ได้ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์(สนทญ.)รุ่นที่82เกี่ยวกับแผนงานและกิจกรรมของ สนทญ. ที่จะจัดทำร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวในอนาคต รวมถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคที่ สนทญ. ประสบ ทั้งในส่วนของการดำเนินงานสมาคมฯ และสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อร่วมหาหนทางแก้ไขและช่วยเหลือสมาคมฯ และนักเรียนไทยในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวTags:   สนทญ., TSAJ

Back to the list