ข่าวกิจกรรม


คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนื่องในวันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม 2564

27/10/2021

คำปราศรัย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยกรัฐมนตรี

ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เนื่องในวันสหประชาชาติ

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

---------------------------------

พี่น้องชาวไทยที่รัก

1. วันที่ ๒๔ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศที่เป็นศูนย์รวมความร่วมมือของประชาคมโลก เพื่อบรรเทาทุกข์และรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ของโลก จรรโลงสันติภาพ ปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการพัฒนาที่สมดุลและมีคนเป็นศูนย์กลาง เพื่อที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

2. ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ นี้ เป็นวาระครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกสหประชาชาติของประเทศไทย

ซึ่งผมมีความยินดีที่ประเทศไทยกับสหประชาชาติมีความร่วมมือที่ใกล้ชิด โดยประเทศไทยได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาที่มีความรับผิดชอบและเชื่อถือได้ของสหประชาชาติ โดยปัจจุบันทำหน้าที่เป็น

ผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนและสหประชาชาติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. ผมยินดีและภูมิใจที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสหประชาชาติในภูมิภาคของเรา โดยเป็นที่ตั้งของ

หน่วยงานของสหประชาชาติกว่า 40 หน่วยงาน ผมขอชักชวนให้พวกเราเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสนับสนุน

การดำเนินงานของสหประชาชาติในประเทศไทยและในภูมิภาคต่อไป

4. ในปีนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ โดยในขณะที่ประเทศต่าง ๆ เริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคโควิด-๑๙ ได้ดีขึ้น

แต่ภัยคุกคามต่าง ๆ ยังคงส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์และการก่อการร้าย การลิดรอนสิทธิมนุษยชน ซึ่งนำไปสู่การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติและวิกฤตด้านมนุษยธรรม

5. ผมเชื่อว่า ความหวังที่จะมีโลกในวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม ขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นของทุกประเทศ

ในวันนี้ที่ต้องร่วมมือกันเพื่อรับมือกับความท้าทายหลากหลายมิติ รวมทั้งร่วมกันสร้างสภาวะแวดล้อมแห่งสันติภาพ ผ่านกรอบพหุภาคีที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการส่งเสริมสิทธิและบทบาทของเยาวชนและสตรี

พี่น้องชาวไทยที่รัก

6. ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา คณะผู้แทนไทยเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เพื่อตอกย้ำบทบาทที่ “แข็งขัน สร้างสรรค์ และต่อเนื่อง”

ของประเทศไทย และกระชับความสัมพันธ์กับบุคคลสำคัญในกรอบสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ

ซึ่งต่างก็ชื่นชมว่าประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อภารกิจของสหประชาชาติและการให้ความช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรมทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

7. นอกจากนี้ ผมก็ได้มีโอกาสนำเสนอการสร้าง “ความสมดุลของสรรพสิ่ง” โดยมีเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs

8. ในโอกาสเดียวกัน ประเทศไทยแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับมิตรประเทศ โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุข โดยเน้นให้วัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะ ส่งเสริมความร่วมมือด้าน การวิจัยและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตวัคซีน

และเวชภัณฑ์ที่สำคัญของภูมิภาค

9. สุดท้ายนี้ ผมขอเรียนว่า สหประชาชาติไม่ใช่เรื่องไกลตัวและรัฐบาลไทยพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชน ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของสหประชาชาติในการสร้างคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ และการฟื้นฟูประเทศไทยและโลกอย่างสมดุลและยั่งยืนภายหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป

10. ขอบคุณครับ


(รวม ๕๗๖ คำ)

***************


กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ

กรมองค์การระหว่างประเทศ

ตุลาคม ๒๕๖๔แหล่งที่มาของภาพหน้าปก: MATICHON ONLINE 

Back to the list