ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างอาหารกลางวันกับเอกอัครราชทูตฮอนดูรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว

09/11/2021

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างอาหารกลางวันกับนาย Héctor Alejandro Palma Cerna เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮอนดูรัสประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงโตเกียว สองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ
ทวิภาคีระหว่างไทยกับฮอนดูรัส และความร่วมมือในกรอบพหุภาคี 
Back to the list