ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยา จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำญี่ปุ่นและเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำสหรัฐฯ

09/11/2021

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภริยา จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่นางฟองสะหมุด อั่นละวัน เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำญี่ปุ่น และนายคำพัน อั่นละวัน เอกอัครราชทูต สปป.ลาวประจำสหรัฐฯ คู่สมรส ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ สองฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับ สปป.ลาว
Back to the list