ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว

08/11/2021

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดป่าพุทธรังษีโตเกียว โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและหน่วยงานทีมประเทศไทยในญี่ปุ่น ได้แก่ นางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต นางสาวกนกพร โชติปาล อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจการลงทุน นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน นางปัทมาวดี เอื้ออารีย์จิต ที่ปรึกษาฝ่ายกงสุล และนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานเข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวด้วย


ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญในงานกฐินสามัคคี รวมถึงมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK และเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด ตลอดจนหนังสือคู่มือสุขภาพเพื่อคนไทยในประเทศญี่ปุ่นและหนังสือคู่มือคันจิให้แก่วัดเพื่อแจกจ่ายให้ชุมชนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป ภายในงานดังกล่าวมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมจำนวนประมาณ 500 คน
Back to the list