ข่าวกิจกรรม


ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

01/12/2021

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นาย SHIMADA Atsushi ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และได้แจ้งผลการดำเนินกิจกรรมของสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยในปี 2563-2564 รวมถึงแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างสองประเทศ

อนึ่ง สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยได้ก่อตั้งเมื่อปี 2456 ซึ่งเป็นสมาคมญี่ปุ่นในต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสนับสนุนการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย
Back to the list