ข่าวกิจกรรม


นายกเทศมนตรีเมือง Mizuho เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

13/12/2021

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นาย SUGIURA Hiroyuki นายกเทศมนตรีเมือง Mizuho กรุงโตเกียวเข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเมือง Mizuho ทั้งนี้ เมือง Mizuho ได้ลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความสัมพันธ์ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนมิถุนายน 2559
ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีได้นำดอก cyclamen ที่มีชื่อเสียงของเมือง Mizuho มอบให้แก่เอกอัครราชทูตฯ ด้วย
Back to the list