ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย SHIOZAKI Yasuhisa อดีตประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย และนาย SHIOZAKI Akihisa สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค LDP จังหวัดเอฮิเมะ

15/12/2021

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะนาย SHIOZAKI Yasuhisa อดีตประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย และนาย SHIOZAKI Akihisa (บุตรชาย) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค LDP จังหวัดเอฮิเมะ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์กับสมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น-ไทย และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในประเด็น Global Health และความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในประเด็นผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านแรงงานทักษะเฉพาะ 
Back to the list