ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ และประธานสภาจังหวัดยามานาชิหารือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าเกษตรของจังหวัดยามานาชิกับประเทศไทย

13/05/2022

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นาย SAKURAMOTO Hiroki ประธานสภาจังหวัดยามานาชิ ได้นำคณะผู้บริหารของจังหวัดเข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตฯเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดและผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อ เช่น องุ่น พีช เชอร์รี่ และไวน์ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการสานความร่วมมือระหว่างกันในด้านดังกล่าว รวมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธ์จังหวัดยามานาชิในประเทศไทยนอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลไทยในรูปแบบออนไลน์ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
Back to the list