ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดการบรรยายออนไลน์ หัวข้อ “จิตวิทยาการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ" ภายใต้โครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น

20/06/2022

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 - 12.30 น. (ตามเวลาญี่ปุ่น) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดการบรรยายออนไลน์หัวข้อ “จิตวิทยาการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ” ภายใต้โครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่นซึ่งมีนายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์และอดีตนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเชิงจิตวิทยาในการบริหารจัดการรายรับและรายจ่าย เพื่อให้สามารถออมเงินไว้ใช้อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ โดยมีคนไทยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากภูมิภาคต่าง ๆ ของญี่ปุ่น ประมาณ 40 คน
Back to the list