ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้แทนชุมชนคนไทยในเมืองเซนได

24/06/2022

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเมืองเซนไดจังหวัดมิยากิเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดมิยากิ รวมทั้งเข้าร่วมงานเทศกาลไทยและการประชุมสมาคมมิตรภาพเศรษฐกิจเซนได-ไทยได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้แทนชุมชนคนไทย นักศึกษาไทยและอาจารย์ไทยในเมืองเซนได ที่ร้านอาหาร “ไทยรักไทย”โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 13 คน

เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณคนไทยในเซนไดที่สละเวลามาพบปะกับสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังจากที่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีโอกาสเดินทางมาพบปะคนไทยมาเป็นเวลา 2-3 ปี

เอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามความเป็นอยู่ของคนไทย รวมถึงในช่วงที่เกิดเหตุภัยพิบัติที่ผ่านมา และเน้นย้ำว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้แก่คนไทย และได้แจ้งช่องทางในการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงหมายเลขฮอตไลน์ Facebook และเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของคนไทยในจังหวัดมิยากิ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และเป็นจุดติดต่อให้กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ที่จะช่วยให้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

ขณะนี้ มีคนไทยในจังหวัดมิยากิ 373 คนโดย 174 คนพำนักในเมืองเซนไดซึ่งเป็นนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยโทโฮคุ 53คน
Back to the list