ข่าวกิจกรรม


ประธานมูลนิธิ Foundation for the Welfare & Education of the Asian People (FWEAP) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

27/06/2022

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ดร. FUJIWARA Masahiro ประธานมูลนิธิ Foundation for the Welfare & Education of the Asian People (FWEAP) ประเทศญี่ปุ่น และนาย KAWAUE Junichi รองเลขาธิการมูลนิธิ FWEAP เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวเกศสุดา มงคลชาติ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมการหารือที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมของมูลนิธิ FWEAP ในอดีตและอนาคตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
Back to the list