ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) ประจำปี 2565

23/08/2022

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) ประจำปี 2565 ให้แก่นายฤทธานุภาพ ถาวร นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 83 โดยมีนางสาวปาริษา สุพิทยากุล อุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคชูโกกุและชิโกกุ (รักษาการแทนประธานฝ่ายการเงินและการประเมินโครงการ) และนายทศพร วิจักษณ์เมธี ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศมัลติมีเดียและทะเบียน เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสนี้ นายกสมาคมฯ ได้รายงานผลและแผนการจัดกิจกรรมของ สนทญ. ประจำปี 2565 อาทิ การเข้าร่วมงานเทศกาลไทย - ญี่ปุ่น ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ วัดนิตไตจิ เมืองนาโกยา และการจัดสัมมนาเชิงวิชาการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565
Back to the list