ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดการบรรยายออนไลน์ หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัว” ภายใต้โครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

05/09/2022

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 10.30-12.30 น. (ตามเวลาญี่ปุ่น) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดการบรรยายออนไลน์หัวข้อ “เทคนิคการให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัว” ผ่านระบบ Zoom ภายใต้โครงการแนวทางสร้างความสุขเพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานและใช้ชีวิตให้แก่คนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565โดยมีนายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์และอดีตนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากร และมีกลุ่มอาสาสมัครคนไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน อาทิกลุ่มเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Networkin Japan หรือ TNJ) กลุ่มตะวัน กลุ่มเด็กไทยกรุ๊ป กลุ่มจิตอาสานากาโนะ กลุ่มคนไทยในไซตามะกลุ่มไอจิ กลุ่มชิบะ กลุ่มอิบารากิ กลุ่มโอซากา

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามประเด็นปัญหาและแสดงความเห็นที่หลากหลาย พร้อมกับได้เรียนรู้กรณีศึกษาแบบกลุ่มย่อย ทำให้ทราบแนวทางและตระหนักในกระบวนการให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถนำเทคนิคการให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวจากการเรียนรู้ในกิจกรรมไปใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้

เอกสารประกอบบรรยายสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบ และผู้สนใจสามารถรับชมวิดีทัศน์การบรรยายย้อนหลัง สามารถรับชมได้ที่ช่องทาง Youtube ของสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงโตเกียวได้ที่ : 在東京タイ王国大使館RTETOKYO
Back to the list