ข่าวกิจกรรม


คณะเยาวชนเกษตรไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

19/10/2022

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายสกนธ์ วนาเศรษฐี รักษาการหัวหน้า สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว พร้อมด้วยนาย KUBOTERA Shota เจ้าหน้าที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ Japan Agricultural Exchange Council (JAEC) ได้นำคณะเยาวชนเกษตรไทย รุ่น 39 จำนวน 11 คนเข้าเยี่ยมคารวะ
เอกอัครราชทูตฯ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีกับเยาวชนเกษตรที่สำเร็จการฝึกอบรมแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ และหวังว่าเยาวชนเกษตรจะนำข้อดีและเทคโนโลยีของการทำการเกษตรของญี่ปุ่นไปพัฒนาภาคเกษตรของครัวเรือนตนและของประเทศชาติต่อไป ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณ JAEC ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเกษตรไทยได้มีโอกาสมาฝึกงานที่ญี่ปุ่น และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าได้เรียนรู้หลายมิติ โดยเฉพาะความละเอียดแบบญี่ปุ่นและการฝึกความอดทน

เยาวชนเกษตรไทยจำนวน 11 คนได้ฝึกงานใน 7 จังหวัดของญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่เคยรับเยาวชนเกษตรไทยก่อนหน้า สาขาที่ฝึกงาน เช่น ผัก ไม้ผล (ส้ม สตรอเบอร์รี่) และข้าว 
Back to the list