ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยฝ่ายเศรษฐกิจรับฟังบรรยายจาก APERC

07/11/2022

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้จัดบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ด้านพลังงานภาพรวมของเอเปคและของประเทศไทยกับญี่ปุ่น” ให้แก่ทีมประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นประธาน และได้เชิญผู้แทนจาก Asia Pacific Energy Research Centre (APERC) มาบรรยาย ซึ่งประกอบด้วย (1) นาย Glen Sweetnam, รองประธานอาวุโส APERC (2) นายฐนันดร์มฤคทัต Research Fellow ซึ่งเป็นผู้แทนจากประเทศไทยปฏิบัติงานที่ APERC และ (3) นาง CHIYOYA Reikoนักวิจัยอาวุโส

สรุปผลการบรรยายได้ดังนี้ ภูมิภาคเอเปคจะมีความต้องการพลังงานที่น้อยลง แม้จะยังมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ แม้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมจะเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีการใช้ถ่านหินอยู่ ประเด็นท้าทายที่สำคัญเกี่ยวกับพลังงานทดแทน เช่น โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการกักเก็บและขนส่งพลังงาน ทั้งนี้ การใช้พลังงานทดแทนในไทยและญี่ปุ่นยังเป็นไปตามเป้าหมายการมุ่งสู่สังคมไร้คาร์บอน และไทยมีความสามารถในการบริหารจัดการพลังงานได้ดีมาก
Back to the list