ข่าวกิจกรรม


ประธาน OISCA องค์กรพัฒนาเอกชนของญี่ปุ่นและคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

26/10/2022

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นาง NAKANO Y. Etsuko ประธาน Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement (OISCA) องค์กรพัฒนาเอกชนของญี่ปุ่น และคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมของ OISCA ในประเทศไทย

 
ในปี 2565 OISCA ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าหลายรูปแบบในประเทศไทย รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่เยาวชนและกลุ่มเกษตรไทย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการ Eco-Disaster Risk Reduction (Eco-DRR) ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันภัยพิบัติ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ เชียงราย และระนอง โดยโครงการในจังหวัดเชียงราย มีการสอนวิธีการเลี้ยงสุกร การทำน้ำผึ้ง และการปลูกเห็ด ซึ่งช่วยสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีโครงการรักษาป่าชายเลนในเกาะ 3 แห่ง ในจังหวัดระนอง และจัดทำผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เช่น กะปิ สบู่ ชา ยาดมจากสมุนไพร เป็นต้น
 
OISCA เริ่มทำกิจกรรมในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดยมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และมีสำนักงานสาขาที่จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ และอยุธยา  
Back to the list