ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครโครงการ NIHONGO Partners

11/11/2022

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่อาสาสมัครโครงการ NIHONGO Partners ที่ได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ครูท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย

ในช่วงพิธีเปิด เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับ Japan Foundation ที่ประสบความสำเร็จในการจัดโครงการฯ และขอบคุณกลุ่มอาสาสมัคร Nihongo Partners ที่มีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างญี่ปุ่นและประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการ

Nihongo Partners เป็นโครงการส่งชาวญี่ปุ่นไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของครูท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ ที่ผ่านมา โครงการฯ ได้ส่งอาสาสมัครไปยัง 12 ประเทศ สำหรับประเทศไทยในปีนี้ มีอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 45 คน โดยได้ทำการสอนใน 19 จังหวัดทั่วประเทศไทย 
Back to the list