ข่าวกิจกรรม


นายกเทศมนตรีเมือง Mizuho เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

08/12/2022

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายร่มเดช พิศาลพงศ์อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้ต้อนรับนาย SUGIURA Hiroyuki นายกเทศมนตรีเมือง Mizuho กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเมือง Mizuho

ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีได้นำดอก cyclamen ที่มีชื่อเสียงของเมือง Mizuho มอบให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ด้วย

ทั้งนี้ เมือง Mizuho ได้ลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความสัมพันธ์ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนมิถุนายน 2559
Back to the list