ข่าวกิจกรรม


คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบหารือผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต

18/01/2023

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าพบหารือกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ประกอบด้วย นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางสายศานติ์ นางาสึกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ นางสาวปัทมน ปัญจวีณิน ที่ปรึกษา ในโอกาสที่คณะเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยชิบะและมหาวิทยาลัยคันดะ จังหวัดชิบะ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
Back to the list