ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมความสัมพันธ์กับเมืองคิตะคิวชู

26/01/2023

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 นาย KUBOTA Koji ผู้อำนวยการฝ่ายการต่างประเทศเมืองคิตะคิวชู พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำจุดเด่นด้านต่าง ๆ ของเมืองคิตะคิวชู เช่น โลจิสติกส์ สิ่งแวดล้อม และความร่วมมือทางเทคนิคระหว่างประเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่ไทยมีกับเมืองคิตะคิวชูโดยเฉพาะความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดับอุตสาหกรรมไทย ความร่วมมือที่จะมุ่งไปสู่สังคมไร้คาร์บอน และความร่วมมือเพื่อยกระดับทรัพยากรมนุษย์ของไทย ทั้งกรอบโคเซ็นและโครงการส่งนักศึกษาฝึกงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเมืองคิตะคิวชูของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์
Back to the list