ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022

30/01/2023

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022 Japan - ASEAN History of Development Cooperation ที่ตึกสำนักงาน Shinjuku NS ย่านชินจุกุ กรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดย Japan International Cooperation Center (JICE) มีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้วเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 10 คน จากจำนวนนักศึกษาอาเซียนทั้งหมด 100 คน ได้แก่ 1. นายรัชกฤช ธัญจรัสพร 2. นางสาวสุภัคจิรา มีสกุล 3. นายธีรพล สุขจิตร 4. นางสาวรัญชนา วรหาร 5. นายเมธาพัฒน์ พะระรามันห์ 6. นางสาวไลลา ทองรวยจริง 7. นายณัฐวุฒิ ปรีชาชาญ 8. นายทันกาล อุดมกิจ 9. นางสาวณัฐพร อุณหบัณฑิต และ 10. นางสาวญาทิศา อรุโณประโยชน์

ผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2022 ได้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ 50 ปี ความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ก่อนจะเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นระหว่าง วันที่ 24 ถึง 31 มกราคม 2566 เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการ จากนั้นได้แบ่งกลุ่มเพื่อเข้าร่วมสัมมนากับศิษย์เก่า JENESYS ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ดูงานที่บริษัท Kao ซึ่งผลิตสินค้าอุปโภค ร่วมการสัมมนากับอาสาสมัคร JICA Japan Overseas Cooperation รวมถึงได้ไปสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น ปราสาทนาโกยะ จ.ไอจิ พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนากาซากิ จ. นากาซากิ บ่อน้ำร้อนอุมิจิโกขุ จ.โออิตะ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ จ.ฮิโรชิมะ ปราสาททสึรุกะ จ.ฟุกุชิมะ ฯลฯ

ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้แนะนำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดความสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้วยกันต่อไป
Back to the list