ข่าวกิจกรรม


คณะผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) หลักสูตรนานาชาติเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

14/02/2023

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์สฐิภพ สมตัว หัวหน้าหลักสูตรนานาชาติและครูใหญ่ อาจารย์ ดร. วรพงษ์ แสงประเสริฐ Senior Educational Supervision และคณาจารย์จากโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) หลักสูตรนานาชาติ หรือ Satit Prasarnmit International Programme (SPIP) ได้เข้าพบหารือกับนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต นางสายศานติ์ นางาสึกะ อัครราชทูต
ที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และ นางสาวปัทมน ปัญจวีณิน ที่ปรึกษา เนื่องในโอกาสที่คณะเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานที่ Meikei High School เมือง Tsukuba จ. Ibaraki ภายใต้โครงการ Sakura Science Exchange Programme

ในโอกาสนี้ สองฝ่ายได้หารือเรื่องแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างหลักสูตรนานาชาติของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น และแนวทางการดูแลนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น 
Back to the list