ข่าวกิจกรรม


คณะผู้นำเยาวชนเกษตรไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

08/03/2023

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายสกนธ์ วนาเศรษฐี รักษาการหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว พร้อมด้วยนาย KUBOTERA Shota เจ้าหน้าที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ Japan Agricultural Exchange Council (JAEC)ได้นำคณะผู้นำเยาวชนเกษตรไทย รุ่น 40 จำนวน 19 คนเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีกับเยาวชนเกษตรที่สำเร็จการฝึกอบรม ซึ่งการเป็นรุ่นที่ 40 แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้านเกษตรที่มีมายาวนาน และการให้ความสำคัญกับเกษตรกรรมของทั้งสองประเทศ โดยหวังว่าเยาวชนเกษตรจะนำประสบการณ์และความรู้กลับไปยกระดับการเกษตรของครอบครัวตนเองและของประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ขอบคุณ JAEC ที่ให้โอกาสเยาวชนเกษตรไทยและยินดีที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรฯ และ JAEC มีการตรวจติดตามและประเมินผลการฝึกงานของเยาวชนเกษตรโดยการนำครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นไปเยี่ยมเยียนเยาวชนเกษตรที่ประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เยาวชนเกษตรไทยจำนวน 19 คนได้ฝึกงานใน 10 จังหวัดของญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่เคยรับเยาวชนเกษตรไทยก่อนหน้า สาขาที่ฝึกงาน ได้แก่ผักไม้ผล (แอปเปิ้ล ส้ม สตรอเบอร์รี่) ข้าว ปศุสัตว์ (โคสุกร) และเพาะชำกล้าไม้
Back to the list