ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า

01/03/2023

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า นำโดยศาสตราจารย์ ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะและบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น โดยเน้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับภูมิภาคต่าง ๆ ของญี่ปุ่นที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก นอกจากนี้ ยังได้แนะนำบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยประจำกรุงโตเกียว ในการดำเนินงานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น จากนั้น คณะได้รับฟังการบรรยายในประเด็นเศรษฐกิจญี่ปุ่นและพัฒนาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในตอนท้าย
Back to the list