ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022

27/02/2023

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ JENESYS 2022 Japan - ASEAN Youth Leaders Exchange ที่โรงแรม Tokyo Bay Ariake Washington กรุงโตเกียว ซึ่งจัดโดย Japan International Cooperation Center (JICE) มีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาแล้วเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 10 คน จากจำนวนนักศึกษาในประเทศอาเซียน, ติมอร์-เลสเต และญี่ปุ่น รวมทั้งหมด 117 คน ได้แก่ 1. นางสาวคันธมาทน์ ประประโคน 2. นางสาวภัทรานิษฐ์ คงแสนคำ 3. นายจตุพร ต่างใจ 4. นายชัยวัฒน์ สุระคำแหง 5. นางสาวอัศณีญา ศรีสวัสดิ์ 6. นายพนธกร ศิริสุทธิวรนันท์ 7. นายวรวิทย์ วงษ์เล็ก 8. นางสาวณฤทัย ทองมี 9. นายเฉลิมเกียรติ ยะพลหา 10. นางสาวศิริน อังศุวัฒนา ซึ่งในครั้งนี้ นาย TAKAMIZU Hidero ผู้อำนวยการ และนางสาว SAKURAI Emi รองผู้อำนวยการกองความร่วมมือระดับภูมิภาค กรมกิจการเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการด้วย

ผู้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2022 ได้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ 50 ปี ความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ก่อนจะเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นระหว่าง วันที่ 22 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการ โดยเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการปัญหาขยะตามแหล่งท่องเที่ยว การจัดการปัญหาข่าวปลอมทางอินเทอร์เน็ต การจัดการปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร การจัดการปัญหาความแตกต่างทางรายได้ และการจัดการปัญหาที่มีผลมาจากการขยายตัวของเมืองใหญ่ นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ไปสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัดเซนโซจิ กรุงโตเกียว ปราสาทโอซากา จ. โอซากา วัดเทนริวจิ จ. เกียวโต ศาลเจ้าดะไซฟุ เทนมังงู จ.ฟูกูโอกะ และพิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุโทมิโอกะ จ. ฟุกุชิมะ ฯลฯ

ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้แนะนำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดความสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้วยกันต่อไป
Back to the list