ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมต้นชินเดนเขตอาดาจิเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย

03/03/2023

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 น.ส. ปัทมน ปัญจวีณิน ที่ปรึกษา ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน Shinden เขต Adachi กรุงโตเกียว จำนวน 20 คน พร้อมด้วยผู้แทนจากรัฐบาลกรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูต เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย โดยเฉพาะด้านสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 
Back to the list