ข่าวกิจกรรม


คณะนักเรียนไทยและผู้ดูแลโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship เยือนสถานเอกอัครราชทูต

23/03/2023

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 คณะนักเรียนไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน และผู้ดูแลโครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ที่สถานเอกอัครราชทูต ในโอกาสนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษาได้พูดคุยตอบคำถามกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง และแนะนำให้ใช้เวลาในการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นนี้ให้คุ้มค่าสูงสุดเพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และต่อยอดเส้นทางการศึกษาในอนาคตต่อไป

โครงการ Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) เป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น เริ่มครั้งแรกเมื่อปี 2548 โดย Mainichi Academic Group โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 17 โดยนักเรียนแต่ละคนจะเข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนประมาณ 10 เดือน
Back to the list