ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่กลุ่มนักเรียนไทยในเซนได

09/06/2023

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเมืองเซนได จังหวัดมิยากิ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมาคมมิตรภาพเศรษฐกิจเซนได-ไทย และเข้าร่วมงานเทศกาลไทยเซนได ครั้งที่ 11 ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ไทยในเมืองเซนได ที่ร้านอาหารไทย “ชฎา” โดยมีผู้แทนนักเรียนและอาจารย์เข้าร่วมทั้งหมด 18 คน

ทั้งนี้ กลุ่มนักศึกษาไทยเมืองเซนไดเป็นหนึ่งในเครือข่ายของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในกลุ่มฯ มีทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น หรือมาศึกษาต่อ/ทำวิจัยต่อในระยะยาว โดยกลุ่มฯ เป็นกำลังสำคัญในการแนะนำช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องต่าง ๆ ระหว่างนักศึกษาไทย ตลอดจนรวมตัวกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้นำกลุ่มฯ ยังทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อสำคัญในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ซึ่งจะช่วยให้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อบรรดาชาวไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีด้วย
Back to the list