ข่าวกิจกรรม


ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

28/06/2023

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 นาย SHIMADA Atsushi ประธานสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และได้แจ้งผลการดำเนินกิจกรรมของสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยในปี 2565-2566 รวมถึงแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างสองประเทศ

สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยได้ก่อตั้งเมื่อปี 2456 และปีนี้ครบรอบ 110 ปี เป็นสมาคมญี่ปุ่นในต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ สมาคมญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ ยังมีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในโลก โดยในปัจจุบัน มีสมาชิกรายบุคคลกว่า 4,875 คนและมีบริษัทเป็นสมาชิกจำนวน 513 บริษัท (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสนับสนุนการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย
Back to the list