ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำแหน่งอำนวยการระดับสูง รุ่นที่ 1ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

22/08/2023

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำแหน่งอำนวยการระดับสูง รุ่นที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่หอประชุมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในการนี้ คณะฯได้รับฟังบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไทยในญี่ปุ่นซึ่งประธานกรรมการการเลือกตั้งได้กล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกที่จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรประสบความสำเร็จด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น

นอกจากนี้ คณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปลูกฝังให้เยาวชนสนใจการเลือกตั้ง รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการเลือกตั้งในญี่ปุ่นจากผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology หรือ MEXT) ของญี่ปุ่น และรับฟังบรรยายสรุปในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการการเลือกตั้งของญี่ปุ่น พร้อมเยี่ยมชมกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร (Ministry of Internal Affairs and Communications หรือMIC) ของญี่ปุ่น
Back to the list