ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ณ Japan Atomic Energy Agency จังหวัดอิบารากิ

24/07/2023

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ได้เดินทางเยี่ยมชมโครงการ International Training Program (ITP) ซึ่งจัดโดย Nuclear Human Resources Development Center (NuHRDeC) ภายใต้ Japan Atomic Energy Agency (JAEA) ณ จังหวัดอิบารากิ

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากประเทศต่างๆ ในเอเชีย ในลักษณะ train the trainer โดยไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2539 และจนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าฝึกอบรมจากไทยกว่า 100 ราย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหาร NuHREeC เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้พลังงานนิวเคลียร์และการสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับ JAEA ต่อไป โดยเฉพาะการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาทางนิวเคลียร์ในประเทศไทย นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะยังได้สังเกตการณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนและภาคปฏิบัติ รวมทั้งพูดคุยกับผู้เข้าอบรมจากประเทศไทยด้วย
Back to the list