ข่าวกิจกรรม


2013.01.27-28 เยาวชนไทยรับรางวัลประกวดวาดภาพของมูลนิธิ MOA (Mokichi Okada Association (MOA) Foundation)

01/02/2013

เยาวชนไทย ด.ญ.กานต์ธิดา คำกลอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว อายุ 12 ปี สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ โดยได้รับรางวัล “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น” จากการประกวดวาดภาพเยาวชน Annual International Children’s Art Exhibition ครั้งที่ 24 จัดโดยมูลนิธิศิลปวัฒนธรรม MOA (MOA Art and Culture Foundation) จากผลงาน “ศรัทธาและสามัคคี” พิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA เมืองอาตามิ จังหวัดชิสึโอกะ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในส่วนของรอบคัดเลือกในประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย เป็นศูนย์กลางประสานงานและคัดเลือกผลงานของเยาวชนไทยเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดกับเยาวชนจากนานาชาติ โดยมีผลงานจากเยาวชนไทยทั้งสิ้น 3 ชิ้น มาร่วมแข่งขันกับผลงานจากเยาวชนกว่า 450,000 ชิ้น จาก 13 ประเทศ ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับคัดเลือกมาประกวดได้จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ MOA ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2556

ในโอกาสที่เยาวชนไทยได้รับรางวัลครั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 เอกอัครราชทูตธนาธิป อุปัติศฤงค์ ได้ให้การต้อนรับ ด.ญ.กานต์ธิดาฯ น.ส.จันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้แทนจากพิพิธภัณฑ์ MOA และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย และเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต

มูลนิธิศิลปวัฒนธรรม MOA เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานหลักของสมาคม MOA (Mokichi Okada Association) ซึ่งมุ่งส่งเสริมวิถีทางสร้างความสุขทางกายและจิตใจด้วยธรรมชาติและศิลปะ โดยเน้นการดำเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ การชำระล้างและบำบัดแบบโอกาดะการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม การเกษตรธรรมชาติ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮาโกเนะ และการจัดประกวดวาดภาพเยาวชนนานาชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งเยาวชนไทยได้รับรางวัลจากการประกวดดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง ปัจจุบัน MOA ได้ขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆ รวม 13 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ในรูปของมูลนิธิเอ็มโอเอไทยที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2532

 

     

   
Back to the list