ข่าวกิจกรรม


ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการศาสนาสัมพันธ์ในประเทศญี่ปุ่น ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

24/07/2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566นางสาวอัจฉราไชยสาส์นที่ปรึกษา/กงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการศาสนาสัมพันธ์ในประเทศญี่ปุ่นในหัวข้อ “องค์ความรู้สู่การสร้างสันติภาพโลกในยุคปัจจุบัน” จัดขึ้นโดยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในญี่ปุ่น บัณฑิตวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่นจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่นในงานนี้มีองค์กรศาสนาทั้งไทยและญี่ปุ่นรวมทั้งหน่วยงานราชการไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การสร้างสันติภาพโลกด้วยหลักการของศาสนากว่า 10 องค์กร 
Back to the list