ข่าวกิจกรรม


การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างการนิคมอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย กับเครือบริษัท ไอเอชไอ ของญี่ปุ่น

08/02/2024

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
พร้อมด้วยนางสาวอุรวัชร สุกแสงดาว อุปทูตฯ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับเครือบริษัท ไอเอชไอ ของญี่ปุ่น เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสาธารณูปโภคสีเขียว (Green Utility) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในนิคมอุตสาหกรรมไทย เพื่อช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางสู่คาร์บอนของไทย ควบคู่กับการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตในโรงงาน
Back to the list