ข่าวกิจกรรม


ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยเข้าเยี่ยมคารวะอุปทูตฯ

20/02/2024

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายสกนธ์ วนาเศรษฐี รักษาการหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ Japan Agricultural Exchange Council (JAEC) และคณะผู้นำเยาวชนเกษตรไทย รุ่น 41 จำนวน 16 คน ที่ฝึกงานในฟาร์มกับเกษตรกรญี่ปุ่น

เป็นเวลา 1 ปีเข้าเยี่ยมคารวะนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ก่อนคณะผู้นำเยาวชนฯ จะเดินทางกลับประเทศไทย

ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยได้รายงานประสบการณ์การฝึกงาน เช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร การวางแผนของเกษตรกรญี่ปุ่น ซึ่งผู้นำเยาวชนเกษตรไทยจะนำเทคนิคและแนวคิดการทำการเกษตรแบบญี่ปุ่นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับการทำการเกษตรของชุมชนต่อไป
Back to the list