ข่าวกิจกรรม


สินค้าไทยเข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมทางอาหารในงาน FOODEX JAPAN 2024

05/03/2024

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 เอกอัครราชทูต วิชชุ เวชชาวีชะ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน FOODEX Japan 2024 ณ Tokyo Big Sight FOODEX เป็นมหกรรมแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเอเชีย โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องทุกปี

หลังพิธีเปิด เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมชมคูหาของผู้ประกอบการต่าง ๆ จากประเทศไทย ณ บริเวณศาลาไทย (Thai Pavilion) จำนวน 50 บริษัทที่สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงโตเกียว ให้ความร่วมมือสนับสนุนการเข้าร่วมแสดงสินค้า อาทิ ผลไม้สดและแช่แข็ง อาหารแปรรูป เครื่องปรุงรส และเครื่องดื่ม บริเวณศาลาไทยนี้ ยังมีการจัดแสดงอาหารไทยและผลไม้ที่ได้รับตรา Thai Select เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ด้านคุณภาพของสินค้าอาหารไทยในตลาดโลกด้วย จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้ไปเยี่ยมชมคูหาของผู้ประกอบการไทยอีก 14 บริษัท ซึ่งได้รับการสนับสนุนเดินทางมาจัดแสดงสินค้าโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอาหาร และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว เพื่อเป็นกำลังใจและร่วมส่งเสริมสินค้าอาหารของผู้ประกอบการจากประเทศไทยทั้งสองกลุ่มนี้  
Back to the list