ข่าวกิจกรรม


ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดอิชิกาวะและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับสิ่งของช่วยเหลือจากไทย

12/03/2024

ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดอิชิกาวะและพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดอิชิกาวะ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 ได้รับสิ่งของช่วยเหลือจากไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวซึ่งร่วมมือกับภาคเอกชนไทยและญี่ปุ่น โดยดำเนินการผ่าน NPO YOU-I และ NPO ในพื้นที่ รวมทั้งสมาคมมิตรภาพไทย-อิชิกาวะ

สิ่งของช่วยเหลือจากไทยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย บริษัท PK Siam (ผู้นำเข้าสินค้าไทยในญี่ปุ่น) บริษัท KitokuShinryo (บริษัทญี่ปุ่นผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวพร้อมทาน) บริษัทวรรณภพ (ผู้นำเข้าข้าวสารบรรจุถุงจากประเทศไทย) โดยส่งความช่วยเหลือไปจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ 

ครั้งที่ 1เมื่อวันที่10 มกราคม 2567 ประกอบด้วยยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็น เช่น ยาแก้หวัด ยาลดไข้ ยาฟ้าทะลายโจร เกลือแร่ หน้ากากอนามัย และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น กระดาษทิชชูกล่อง กระดาษชำระ และผ้าอนามัย

ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ประกอบด้วยปลากระป๋องไทย น้ำดื่ม อาหารว่างประเภทขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ รวมทั้งยาสามัญประจำบ้านที่จำเป็นและสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (มาม่าไทย) น้ำมะพร้าว น้ำส้ม ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวพร้อมทาน และ

ครั้งที่ 3เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ข้าวสารไทยบรรจุถุง จำนวน 20,000 กิโลกรัม

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนการส่งสิ่งของช่วยเหลือครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอส่งกำลังใจให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศในพื้นที่ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดอิชิกาวะและพื้นที่ใกล้เคียงให้ผ่านช่วงที่ยากลำบากนี้ได้อย่างราบรื่น
Back to the list