ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับ ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

07/03/2024

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เอกอัครราชทูต วิชชุ เวชชาชีวะ ได้ต้อนรับและหารือกับ ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และคณะผู้บริหาร EXIM Bank ในโอกาสเยือนญี่ปุ่นเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนของ EXIM Bank เช่น Japan Bank for International Cooperation (JBIC) และ Japan International Cooperation Agency (JICA)  

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เช่น การผลักดันความร่วมมือกับญี่ปุ่นเรื่อง
การจัดการซากรถยนต์
(End-of-life Vehicles หรือ ELVs) การส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการใช้ประโยชน์จากกองทุนของญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมไร้คาร์บอนของไทยTags:   EXIM BANK, JBIC, SMEs, ELVs

Back to the list