ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ หารือกับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

05/04/2024

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย NAKAMURA Ryo อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น 
ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องแนวทางส่งเสริมความร่วมมือไทย - ญี่ปุ่น ในมิติต่าง ๆ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งประเด็นความร่วมมือที่ให้ความสำคัญ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน (2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศกับญี่ปุ่นผ่านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (3) การเสริมสร้างการหารือและความร่วมมือในประเด็นภูมิภาคและระดับโลก 
Back to the list