ข่าวกิจกรรม


2013.04.08 สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

11/04/2013

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 คณะดำเนินงานสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) รุ่นที่ 73 และ 74 จำนวน 58 คน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานของคณะดำเนินงานฯ รุ่นที่ 74 ในปีนี้ รวมทั้ง รับฟังโอวาทจากเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยเน้นย้ำถึงการนำวิทยาการความรู้ที่ได้รับจากประเทศญี่ปุ่นไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสังคมไทย

1

2     3

2    3

 3   2
Back to the list