ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับประธาน Japan Foundation

23/04/2024

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับนาย KUROSAWA Shinya ประธาน Japan Foundation ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะการดำเนินโครงการ "WA Project 2.0: Partnership to Co-create a Future with the Next Generation ในช่วงปี 2567-2576 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนระหว่างญี่ปุ่นและประเทศอาเซียน เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ สองฝ่ายยังได้หารือแนวทางความร่วมมือที่เป็นไปได้ภายใต้โครงการอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างขึ้นด้วย

Japan Foundation เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นดำเนินงานใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ (1) การแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม (2) การศึกษาภาษาญี่ปุ่น และ (3) การแลกเปลี่ยนด้านญี่ปุ่นศึกษาและด้านวิชาการซึ่งประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
Back to the list