ข่าวกิจกรรม


ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี คณะสงฆ์ธรรมยุตในเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 11/2567 เมื่อ 5 พฤษภาคม 2567 ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม ประเทศญี่ปุ่น

05/05/2024

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 นางสาวอุรวัชร สุกแสงดาว อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี คณะสงฆ์ธรรมยุตในเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 11/2567 ณ วัดอิ่มบุญธัมมาราม ประเทศญี่ปุ่น โดยพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ เป็นประธานการประชุม และมีพระธรรมทูตฝ่ายธรรมยุติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 48 รูป จากวัดไทยในฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นเข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันปรึกษา พิจารณาแก้ไขปัญหา และรับทราบผลการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตสายธรรมยุติในเอเชียตะวันออก และการดำเนินกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไทยในต่างประเทศ
Back to the list