ข่าวกิจกรรม


ผู้บริหารสำนักงานพลังงานปรมาณูของญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

19/04/2024

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 นาย NAKANO Yoshihiro ผู้อำนวยการจากสถาบัน Nuclear Human Resource Development Center (NuHRDeC) ภายใต้สำนักงานพลังงานปรมาณูของญี่ปุ่น ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำสถาบันและหลักสูตร Instructor Training Program ซึ่งเป็นหลักสูตร training the trainer เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถจัดการอบรมในประเทศของตนได้ ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี 2539 มีนักวิจัยด้านนิวเคลียร์จากไทยเข้าร่วมเป็นประจำทุกปี โครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นความร่วมมือด้านการสร้างขีดความสามารถทางทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่สำคัญระหว่างไทยกับญี่ปุ่น นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นและในประเทศอาเซียน
Back to the list